1ο Πεδίο: Ανθρώπινο Ενεργειακό Σώμα

Α) Η ιδανικότερη λύση στο πρόβλημα του Άγχους (stress)

Οι καταστάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία των συμπτωμάτων του άγχους στην ζωή μας, ποικίλουν. Ένα μέρος των καταστάσεων που μας γεμίζουν άγχος προέρχεται συνήθως από μια πλημμυρίδα αρνητικών σκέψεων, που ως συνήθως το πιθανότερο είναι να μην συμβούν ποτέ. Ένα άλλο μέρος του άγχους προέρχεται από το γεγονός ότι πολλοί από εμάς ζούμε και εργαζόμαστε σε χώρους που έρχονται σε αντίθεση με αυτό που κατά βάθος αποζητάει η ψυχή μας.

Όπως και να είναι, οι καταστάσεις άγχους δεν έχουν υλική αλλά ενεργειακή φύση. Οι Δίσκοι Ενθαλπίας λειτουργούν αντίρροπα στην ενεργειακή φύση των συμπτωμάτων του άγχους. Απαλύνουν και εξουδετερώνουν το σφίξιμο από το άγχος και σας παρέχουν την δυνατότητα να εργάζεσθε πιο άνετα σε αντίξοο ενεργειακό περιβάλλον. Υποστηρίζουν την ανθρώπινη ενέργεια ώστε να τα βγάζει ευκολότερα πέρα με τους ασυνειδήτους φόβους που την βομβαρδίζουν καθημερινά.

Τοποθετήστε τον Δίσκο επάνω στην περιοχή που αισθάνεστε το σφίξιμο για λίγα λεπτά (συνήθως στομάχι και κοιλιακή χώρα). Χρησιμοποιήστε τον:

• Όταν ήδη διακατέχεστε από το συναίσθημα του άγχους και θέλετε να απαλλαγείτε από αυτό.
• Κατά την διάρκεια ενδεχόμενης έκθεσης σας σε πηγές άγχους, όπως: εξετάσεις, δύσκολες συζητήσεις, καταστάσεις πανικού, αεροπορικά ταξίδια.

Δοκιμάστε να κάνετε την επόμενη παρουσίαση της εργασίας σας, την επόμενη εξέταση σας, την επόμενη διαπραγμάτευση σας ή όποια άλλη εργασία την οποία καλείστε να εκτελέσετε μπροστά σε κοινό, κάνοντας ταυτόχρονα χρήση των Δίσκων και θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα.
Η χρήση του, για μερικά λεπτά πριν τον ύπνο, δημιουργεί χαλάρωση και κατ΄επέκταση άριστες συνθήκες ξεκούρασης. Προτείνουμε τον Δίσκο της Ίασης. Ο Δίσκος της Ίασης απαλύνει τους πόνους, κυρίως τους μυϊκούς. Τοποθετήστε τον Δίσκο επάνω ή κοντά στο σημείο πόνου για όσο εσείς κρίνετε αναγκαίο.

Β) Δύναμη και Ακρίβεια στην εκτέλεση σωματικής άσκησης

Βιώστε την αύξηση της απόδοσης και της αντοχής σας κατά την διάρκεια της σωματικής άσκησης όταν έχετε επάνω σας έναν Δίσκο Ενθαλπίας. Η Δύναμη και η Ισορροπία αποτελούν μία μόνο πτυχή της εργασίας τους. Προτείνουμε όλους τους Δίσκους, με έμφαση στον Δίσκο της Ζωής, της Θεραπείας και της Δύναμης.

1st Field: Human Energetic Body

A) The ideal solution to stress management

Various situations result in the creation of stress symptoms in our lives. Some of the situations that fill us with stress often come from a flood of negative thoughts about things which are unlikely to happen. Another part of the stress is related to the fact that many of us live and work in places that hostile to what our soul is longing for.

Either way, stressful situations are energy related and not physical. Enthalpy Disks operate counterbalancing the energy symptoms of anxiety. They soften and neutralize the tightness from stress and provide us with the opportunity to work more comfortably in harsh environments. They function in support of human energy, in order to overcome unconscious fears that bombard us daily.

Place the Disk on the area you feel tightness for a few minutes (usually stomach and abdomen). Use:
• When you are already feeling overwhelmed by anxiety and want to get rid of it.
• During your exposure to potential sources of stress, such as tests, difficult discussions, panic situations, air travel.

Try to make the next presentation of your work, your next exam, your next negotiation or any other work which you are invited to perform in public, while making use of disks and be amazed by the result. Their use, for a few minutes before sleep, relaxes and, thereby creates excellent conditions for rest. In this case the Disk of Healing is recommended. The Disk of Healing soothes the pain, especially muscular pain. Place the disk on or near the point of pain for as long as you feel necessary.

B) Power and Accuracy in performance of physical exercise

Experience the increase in your performance and endurance during physical exercise while carrying an Enthalpy Disk. Strength and balance are only one aspect of their work. We recommend all disks, especially the Disks of Life, of Healing and of Power.

Kommt in Kürze