3ο Πεδίο: Εναλλακτικές – Ενεργειακές Θεραπείες – Feng Shui

Η επίδραση των Δίσκων είναι εξαιρετικά ιαματική, για τον λόγο αυτό συμπληρώνουν και ενισχύουν εναλλακτικές θεραπευτικές διαδικασίες. Αποτελούν κατάλληλα εργαλεία για ενεργειακούς θεραπευτές, ψυχοθεραπευτές και φυσιοθεραπευτές, με την ικανότητα να ενισχύουν την θεραπευτική δράση κατά την συνεδρία και να μειώνουν την κούραση του θεραπευτή. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι αυξάνουν την απόδοση εναλλακτικών θεραπευτικών μηχανημάτων (π.χ. βιοσυντονιστικά μηχανήματα τύπου BICOM). Η χρήση τους ακόμα και από μόνη της, ισοδυναμεί με θεραπευτική συνεδρία.

Εάν ασχολείσθε επαγγελματικά με εναλλακτικές θεραπείες, μπορείτε να ενσωματώσετε τους Δίσκους Ενθαλπίας στην εργασία σας. Κατά την διάρκεια ενεργειακών θεραπειών (πχ. Reiki), τοποθετήστε τους ανάμεσα ή δίπλα από τα χέρια σας και τον θεραπευόμενο. Ένας μικρός Δίσκος συνήθως είναι αρκετός. Ρωτήστε μας σε περίπτωση ιδιαίτερων θεμάτων, ίσως έχουμε κάποιον άλλο Δίσκο που μπορεί να σας βοηθήσει. Εάν είστε θεραπευτής επιλέξτε Δίσκους ανάλογα με τις ανάγκες ή/και την διαίσθηση σας.

Κρυσταλλοθεραπεία: Εάν εργάζεσθε με κρυστάλλους, εκκρεμή ή άλλα αντικείμενα και αναζητάτε μια σοβαρή εναλλακτική λύση για το ενεργειακό τους καθάρισμα, τοποθετήστε τα επάνω στους Δίσκους Ενθαλπίας και σε λίγα λεπτά θα είναι καθαρά από ξένες ενέργειες.

Feng Shui: Εάν ασχολείστε επαγγελματικά με το Feng Shui, οι Δίσκοι, οι Πυραμίδες και οι Πίνακες με τα σύμβολα, θα σας φανούν εξαιρετικά χρήσιμοι.

Αναβαθμίστε με έναν Πίνακα Ενθαλπίας ενεργειακά τον επαγγελματικό σας χώρο. Η γαλήνη και η ηρεμία, είναι σημαντικές προϋποθέσεις για την αύξηση της δημιουργικότητας σας.

3nd Field: Healing-process, therapies


The effects of the Disks are extremely healing. That is why they complement and enhance any alternative healing process. Enthalpy Disks are appropriate tools for energy healers, therapists and physiotherapists. They have the ability to enhance the therapeutic effect in the session and reduce the fatigue of the therapist. It has been observed that they increase the efficiency of alternative therapeutic equipment (for example, bio-resonance devices like the BICOM). The use of an Enthalpy Disk, even by itself, is equivalent to a therapeutic session.

If you are a professional alternative therapist, you can integrate Enthalpy Disks into your work. During an energy healing (i.e. Reiki), place them between or beside the hands of your client. A small Disk is usually enough. Ask us about particular issues, since we may have another Disk that can help you. If you are a healer choose Disks as needed and / or by intuition.

Crystal therapy: If you work with crystals, pendulums or other objects and are looking for a serious alternative to clear them energetically, place them on an Enthalpy Disk for a few minutes and they will be cleared of foreign energies.

Feng Shui: If you are a professional Feng Shui consultant, Disks, Pyramids and Panels with symbols, will prove extremely useful.

Upgrade the energy of your business space with an Enthalpy Panel. Peace and tranquility are essential prerequisites for increasing your creativity.

Kommt in Kürze